Индентификатор ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9220-8703

Работы на Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=aZyjKfcAAAAJ

  1. Іванов В.О., Безсмертний Ю.М., Старков Д.Ю. Принципи роботи амбулаторної соціально-психологічної реабілітації осіб залежних від алкоголю: науково-методичний посібник. Київ: ПАТ «Віпол», 2013. 128 с.
  2. Старков Д. Ю. Психологічні механізми підвищення рівня осмисленості життя у соціально дезадаптованих підлітків. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища: монографія / ред. Н. Ю. Максимової. Київ: Педагогічна думка, 2015. 254 с. С. 64-85. URL: http://lib.iitta.gov.ua/10062
  3. Старков Д. Ю. Використання щоденника самоаналізу у підвищенні рівня осмислення життя девіантів (на прикладі корекції адиктивної поведінки). Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища: методичні рекомендації / ред. Н.Ю. Максимової. Київ: Педагогічна думка, 2015. 91 с. С. 57-72. URL: http://lib.iitta.gov.ua/10359
  4. Старков Д.Ю., Іванов В.О., Безсмертний Ю.М. Місце амбулаторної соціально-психологічної реабілітації для залежних від алкоголю в структурі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2013. Том VII. Вип. С. 251-258. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i31/33.pdf
  5. Старков Д.Ю., Іванов В.О., Забава С.М. Особливості соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2014. Том VII. Вип. С. 274-281. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i35/32.pdf
  6. Старков Д. Ю. Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2015. Том VII. Вип. С. 369-378. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i39/37.pdf
  7. Старков Д. Ю. Діяльнісний підхід до функціонування співзалежних відносин. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 12. С. 531-539.
  8. Старков Д. Ю. Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речових у хімічних адиктів. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 13. С. 256-267. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i13/30.pdf
  9. Старков Д. Ю. Формування мотивації до терапії у хімічно залежних осіб. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 14. С. 161-181. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i14/18.pdf
  10. Старков Д. Ю. Интегративная мотивационная семейная психотерапия химических зависимостей. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 15. С. 510-518.
  11. Старков Д.Ю. Застосування інтегративної особистісно-орієнтовної розвивальної моделі терапії адикцій в умовах амбулаторної реабілітації осіб, залежних від алкоголю. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 21. С. 353-385. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i21/24.pdf
  12. Старков Д.Ю. Вплив соціального оточення на становлення ремісії у залежних від алкоголюю Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. С. 94-96.
  13. Старков Д. Ю. Організація груп взаємодопомоги для залежних в структурі центрів соціальних служб. Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. С 85-95.
  14. Старков Д.Ю. Психотерапія адиктивного розщеплення особистості узалежнених клієнтів. Актуальні питання психотерапії та психології: збірник матеріалів XXIV науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 29 червня – 1 липня 2018). Чернівці, 2018. С. 147-
  15. Старков Д.Ю. Концепція метапереконань: переконання про глибинні переконання. Психотерапія і свобода: матеріали XXV науково-практичної конференції УСП та субконференції з дитячої та юнацької психотерапії (м.м.Тернопіль, 27-30 червня 2019 р). Тернопіль, 2019. С.96-100.
  16. Старков Д.Ю. Применение интегративной личностно-ориентированной развивающей модели терапии аддикций в условиях амбулаторной реабилитации лиц, зависимых от алкоголя. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 21 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – С. 353-385.
  17. Старков Д.Ю. Интегративная модель мотивационной работы с аддиктивными клиентами. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2021, Т. 12, N. 1. С. 136-149. http://doi.org/34883/PI.2021.12.1.012
  18. Старков Д.Ю. Динаміка мотивації адиктів у процесі соціально-психологічної реабілітації. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 “Медична психологія”. – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, 2021.
  19. Старков Д.Ю. Вплив сучасної культурально-соціальної парадигми на зміни детермінант девіантної поведінки підлітків / Система ранньої  діагностики  відхилень  в  розвитку  особистості:  методичний посібник за  ред.  Максимової  Н.Ю. Київ –  Львів: Видавець Вікторія  Кундельська, 2021. с. 206-217.

Принципы работы амбулаторной социально-психологической реабилитации лиц зависимых от алкоголя

Іванов В. О. Принципи роботи амбулаторної соціально-психологічної реабілітації осіб залежних від алкоголю: науково-методичний посібник / В. О. Іванов, Ю. М. Безсмертний, Д. Ю. Старков — К.: ПАТ «Віпол», 2013. — 128 с.

В пособии рассматриваются проблемы реабилитации лиц, зависимых от алкоголя. Раскрываются психологические механизмы формирования зависимостей. Представлена эволюция социально-психологических подходов к терапии зависимостей. Предложена собственная модель социально-психологической реабилитации зависимостей, представлен набор техник, применяемых в процессе реабилитации. Приведен опыт применения предложенной модели в условиях работы амбулаторной реабилитационной программы для зависимых от алкоголя на базе районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Для психологов, социальных работников, наркологов, студентов указанных специальностей.

У посібнику розглядаються проблеми реабілітації осіб, залежних від алкоголю. Розкриваються психологічні механізми формування залежностей. Представлено еволюція соціально-психологічних підходів до терапії залежностей. Запропоновано власну модель соціально-психологічної реабілітації залежностей, подано набір технік, що застосовуються в процесі реабілітації. Наведено досвід застосування запропонованої моделі в умовах роботи амбулаторної реабілітаційної програми для залежних на алкоголь на базі районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Для психологів, соціальних працівників, наркологів, студентів зазначених спеціальностей.

МІСЦЕ АМБУЛАТОРНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЗАЛЕЖНИХ ВІД АЛКОГОЛЮ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ МІСТА КИЄВА

Старков Д. Ю. Місце амбулаторної соціально-психологічної реабілітації для залежних від алкоголю в структурі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Безсмертний Ю. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2013. - в. 31. - с. 251-258. 

Статтю присвячено опису роботи амбулаторного центра соціально-психологічної реабілітації для людей з алкогольною залежністю в структурі районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розглядається також стан соціально-психологічної допомоги алкозалежним людям в Києві та перспективи її розвитку.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ НА СТАНОВЛЕННЯ РЕМІСІЇ У ЗАЛЖЕНИХ ВІД АЛКОГОЛЮ

Старков Д. Ю. Вплив соціального оточення на становлення ремісії у залежних від алкоголю / "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 2014. - с. 94-96

Було проведено дослідження взаємозв’язку становлення ремісії від виду сімейного оточення клієнтів, що пройшли 3-х місячну програму реабілітації у центрі соціально-психологічної реабілітації залежних від алкоголю «Сенс» [1].

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Старков Д. Ю. Особливості соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Забава С. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2014. - в. 35. - с. 274-281.  

На основі досвіду взаємодії структурних підрозділів РЦСССДМ соціально-психологічної реабілітації алкозалежних та служби соціальної підтримки сім’ї запропоновано методологічну парадигму, теоретичну модель та практичні рекомендації соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю.

Ключові слова: соціальний супровід, алкогольна залежність, співзалежність

Русский перевод