Индентификатор ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9220-8703

Работы на Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=aZyjKfcAAAAJ

  1. Іванов В.О., Безсмертний Ю.М., Старков Д.Ю. Принципи роботи амбулаторної соціально-психологічної реабілітації осіб залежних від алкоголю: науково-методичний посібник. Київ: ПАТ «Віпол», 2013. 128 с.
  2. Старков Д. Ю. Психологічні механізми підвищення рівня осмисленості життя у соціально дезадаптованих підлітків. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища: монографія / ред. Н. Ю. Максимової. Київ: Педагогічна думка, 2015. 254 с. С. 64-85. URL: http://lib.iitta.gov.ua/10062
  3. Старков Д. Ю. Використання щоденника самоаналізу у підвищенні рівня осмислення життя девіантів (на прикладі корекції адиктивної поведінки). Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища: методичні рекомендації / ред. Н.Ю. Максимової. Київ: Педагогічна думка, 2015. 91 с. С. 57-72. URL: http://lib.iitta.gov.ua/10359
  4. Старков Д.Ю., Іванов В.О., Безсмертний Ю.М. Місце амбулаторної соціально-психологічної реабілітації для залежних від алкоголю в структурі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2013. Том VII. Вип. С. 251-258. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i31/33.pdf
  5. Старков Д.Ю., Іванов В.О., Забава С.М. Особливості соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2014. Том VII. Вип. С. 274-281. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i35/32.pdf
  6. Старков Д. Ю. Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2015. Том VII. Вип. С. 369-378. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i39/37.pdf
  7. Старков Д. Ю. Діяльнісний підхід до функціонування співзалежних відносин. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 12. С. 531-539.
  8. Старков Д. Ю. Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речових у хімічних адиктів. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 13. С. 256-267. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i13/30.pdf
  9. Старков Д. Ю. Формування мотивації до терапії у хімічно залежних осіб. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 14. С. 161-181. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i14/18.pdf
  10. Старков Д. Ю. Интегративная мотивационная семейная психотерапия химических зависимостей. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 15. С. 510-518.
  11. Старков Д.Ю. Застосування інтегративної особистісно-орієнтовної розвивальної моделі терапії адикцій в умовах амбулаторної реабілітації осіб, залежних від алкоголю. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ХІ. Вип. 21. С. 353-385. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i21/24.pdf
  12. Старков Д.Ю. Вплив соціального оточення на становлення ремісії у залежних від алкоголюю Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. С. 94-96.
  13. Старков Д. Ю. Організація груп взаємодопомоги для залежних в структурі центрів соціальних служб. Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. С 85-95.
  14. Старков Д.Ю. Психотерапія адиктивного розщеплення особистості узалежнених клієнтів. Актуальні питання психотерапії та психології: збірник матеріалів XXIV науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 29 червня – 1 липня 2018). Чернівці, 2018. С. 147-
  15. Старков Д.Ю. Концепція метапереконань: переконання про глибинні переконання. Психотерапія і свобода: матеріали XXV науково-практичної конференції УСП та субконференції з дитячої та юнацької психотерапії (м.м.Тернопіль, 27-30 червня 2019 р). Тернопіль, 2019. С.96-100.
  16. Старков Д.Ю. Применение интегративной личностно-ориентированной развивающей модели терапии аддикций в условиях амбулаторной реабилитации лиц, зависимых от алкоголя. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 21 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – С. 353-385.
  17. Старков Д.Ю. Интегративная модель мотивационной работы с аддиктивными клиентами. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2021, Т. 12, N. 1. С. 136-149. http://doi.org/34883/PI.2021.12.1.012
  18. Старков Д.Ю. Динаміка мотивації адиктів у процесі соціально-психологічної реабілітації. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 “Медична психологія”. – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, 2021.
  19. Старков Д.Ю. Вплив сучасної культурально-соціальної парадигми на зміни детермінант девіантної поведінки підлітків / Система ранньої  діагностики  відхилень  в  розвитку  особистості:  методичний посібник за  ред.  Максимової  Н.Ю. Київ –  Львів: Видавець Вікторія  Кундельська, 2021. с. 206-217.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНЕВНИКА САМОАНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ЖИЗНИ ДЕВИАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ КОРРЕКЦИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ)

Старков Д. Ю. Використання щоденника самоаналізу у підвищенні рівня осмислення життя девіантів (на прикладі корекції адиктивної поведінки) / Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища : методичні рекомендації // Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 91 с. – с. 57 - 72. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10359

 Представлена методическая схема ведения дневника самоанализа. Описаны конкретные техники анализа и коррекции автоматических мыслей, эмоций, желаний, поведения. На основе применения дневника в различных программах коррекции адиктивного поведения проанализирована его эффективность для различных групп клиентов.

ПСИХОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕХНИКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВЛЕЧЕНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ У ХИМИЧЕСКИХ АДДИКТОВ

Старков Д. Ю. Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речовин у хімічних адиктів // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XI : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 13 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 256-267.

 

В статье рассмотрено участие патологического влечения (ПВ) к употреблению психотропных веществ в синдроме химической аддикции. Описана феноменологическая картина проявлений ПВ. Рассмотрены наркологическая, бихевиоральная и когнитивно-поведенческая модели ПВ, показана их недостаточность в описании этого феномена. На основе теории мотивации Ж. Нютена построена новая модель патологического влечения, где аддиктивная мотивация к употреблению рассматривается как закрепленный опытом инструментальный канал удовлетворения базовых потребностей. Показана первичная необходимость создания альтернативных «здоровых» каналов удовлетворения потребностей в работе с ПВ в частности, и в лечении аддикции в общем. Предложен принцип построения работы по нейтрализации ПВ и приведены конкретные техники. 

 

Психологические механизмы повышения уровня осмысленности жизни у социально дезадаптированных подростков

Старков Д. Ю. Психологічні механізми підвищення рівня осмисленості життя у соціально дезадаптованих підлітків / Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія // Максимова Н. Ю., Грись А. М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н. Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – с. 64 - 85. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10062

 Проанализированы современные модели описания участия ценностно-смысловой сферы в синдроме зависимости. Предложена новая модель функционирования ценностно-смысловой сферы, в которой ядерная ценностная структура зависимых личностей рассматривается с точки зрения разрушения конструктивных каналов удовлетворения базовых потребностей. Выведены ценностные принципы построения психокоррекционных программ работы с зависимостями. Описаны практические психотехники, основанные на предложенных ценностных принципах.

Организация групп взаимопомощи для зависимых в структуре центров социальных служб

Описываются принципы функционирования групп взаимопомощи. Анализируются возможные негативные групповые процессы. Предлагается опыт организации светских групп взаимопомощи.

Старков Д. Ю. Організація груп взаємодопомоги для залежних в структурі центрів соціальних служб / Старков Д. Ю. // "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли третьої міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - с. 85-95.

Деятельностный подход к функционированию созависимых отношений

Старков Д. Ю. Діяльнісний підхід до функціонування співзалежних відносин / Старков Д. Ю. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 12 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 531-539. 

Деятельностный подход к функционированию созависимых отношений. Рассмотрены существующие подходы описания и объяснения созависимых отношений и их недостатки. Предложена модель созависимости как смены ведущей деятельности во взаимодействии с типа «взрослый-взрослый» на тип «родитель-ребенок». С помощью деятельностной модели объяснены феменологические особенности созависимых отношений. Раскрыт механизм влияния созависимых отношений на употребление адикта как регресса к детской позиции для поддержания взаимодействия «родитель-ребенок». Выведен основной принцип коррекции созависимых отношений, как изменение ведущей деятельности во взаимодействии с типа «родитель-ребенок» на «взрослый-взрослый». Приведены практические направления коррекционной работы с созависимыми отношениями. Ключевые слова: созависимые отношения, деятельностная модель, зависимость.