Мои научные работы:

  1. Старков Д. Ю. Місце амбулаторної соціально-психологічної реабілітації для залежних від алкоголю в структурі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Безсмертний Ю. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2013. - в. 31. - с. 251-258.

  2. Іванов В. О. Принципи роботи амбулаторної соціально-психологічної реабілітації осіб залежних від алкоголю: Науково-методичний посібник / В. О. Іванов, Ю. М. Безсмертний, Д. Ю. Старков — К.: ПАТ «Віпол», 2013. — 128 с.

  3. Старков Д. Ю. Вплив соціального оточення на становлення ремісії у залежних від алкоголю / Старков Д. Ю. // "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли другої міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. - с. 94-96

  4. Старков Д. Ю. Особливості соціального супроводу сімей з алкогольною залежністю / Старков Д. Ю., Іванов В. О., Забава С. М. // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, том VII (екологічна психологія - соціальний вимір). - 2014. - в. 35. - с. 274-281.

  5. Старков Д. Ю. Роль соціального оточення у процесі становлення ремісії адикту / Старков Д. Ю. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2015. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 39. – С. 369 – 378.

  6. Старков Д. Ю. Організація груп взаємодопомоги для залежних в структурі центрів соціальних служб / Старков Д. Ю. // "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли третьої міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - с. 85-95.

  7. Старков Д. Ю. Діяльнісний підхід до функціонування співзалежних відносин / Старков Д. Ю. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 12 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 531-539.

  8. Старков Д. Ю. Психологічні механізми підвищення рівня осмисленості життя у соціально дезадаптованих підлітків / Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія // Максимова Н. Ю., Грись А. М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н. Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 254 с. – с. 64 - 85. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10062

  9. Старков Д. Ю. Використання щоденника самоаналізу у підвищенні рівня осмислення життя девіантів (на прикладі корекції адиктивної поведінки) / Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища : методичні рекомендації // Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 91 с. – с. 57 - 72. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10359

  10. Старков Д. Ю. Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речових у хімічних адиктів // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XI : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 13 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 256-267.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНЕВНИКА САМОАНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ЖИЗНИ ДЕВИАНТОВ (НА ПРИМЕРЕ КОРРЕКЦИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ)

Старков Д. Ю. Використання щоденника самоаналізу у підвищенні рівня осмислення життя девіантів (на прикладі корекції адиктивної поведінки) / Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища : методичні рекомендації // Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 91 с. – с. 57 - 72. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10359

 Представлена методическая схема ведения дневника самоанализа. Описаны конкретные техники анализа и коррекции автоматических мыслей, эмоций, желаний, поведения. На основе применения дневника в различных программах коррекции адиктивного поведения проанализирована его эффективность для различных групп клиентов.

ПСИХОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕХНИКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВЛЕЧЕНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ У ХИМИЧЕСКИХ АДДИКТОВ

Старков Д. Ю. Психогенні фактори та техніки нейтралізації потягу до вживання психотропних речовин у хімічних адиктів // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XI : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 13 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 256-267.

 

В статье рассмотрено участие патологического влечения (ПВ) к употреблению психотропных веществ в синдроме химической аддикции. Описана феноменологическая картина проявлений ПВ. Рассмотрены наркологическая, бихевиоральная и когнитивно-поведенческая модели ПВ, показана их недостаточность в описании этого феномена. На основе теории мотивации Ж. Нютена построена новая модель патологического влечения, где аддиктивная мотивация к употреблению рассматривается как закрепленный опытом инструментальный канал удовлетворения базовых потребностей. Показана первичная необходимость создания альтернативных «здоровых» каналов удовлетворения потребностей в работе с ПВ в частности, и в лечении аддикции в общем. Предложен принцип построения работы по нейтрализации ПВ и приведены конкретные техники. 

 

Психологические механизмы повышения уровня осмысленности жизни у социально дезадаптированных подростков

Старков Д. Ю. Психологічні механізми підвищення рівня осмисленості життя у соціально дезадаптованих підлітків / Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія // Максимова Н. Ю., Грись А. М., Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н. Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – с. 64 - 85. – Режим доступу http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10062

 Проанализированы современные модели описания участия ценностно-смысловой сферы в синдроме зависимости. Предложена новая модель функционирования ценностно-смысловой сферы, в которой ядерная ценностная структура зависимых личностей рассматривается с точки зрения разрушения конструктивных каналов удовлетворения базовых потребностей. Выведены ценностные принципы построения психокоррекционных программ работы с зависимостями. Описаны практические психотехники, основанные на предложенных ценностных принципах.

Организация групп взаимопомощи для зависимых в структуре центров социальных служб

Описываются принципы функционирования групп взаимопомощи. Анализируются возможные негативные групповые процессы. Предлагается опыт организации светских групп взаимопомощи.

Старков Д. Ю. Організація груп взаємодопомоги для залежних в структурі центрів соціальних служб / Старков Д. Ю. // "Междисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти". Матеріли третьої міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - с. 85-95.

Деятельностный подход к функционированию созависимых отношений

Старков Д. Ю. Діяльнісний підхід до функціонування співзалежних відносин / Старков Д. Ю. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : Вип. 12 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 531-539. 

Деятельностный подход к функционированию созависимых отношений. Рассмотрены существующие подходы описания и объяснения созависимых отношений и их недостатки. Предложена модель созависимости как смены ведущей деятельности во взаимодействии с типа «взрослый-взрослый» на тип «родитель-ребенок». С помощью деятельностной модели объяснены феменологические особенности созависимых отношений. Раскрыт механизм влияния созависимых отношений на употребление адикта как регресса к детской позиции для поддержания взаимодействия «родитель-ребенок». Выведен основной принцип коррекции созависимых отношений, как изменение ведущей деятельности во взаимодействии с типа «родитель-ребенок» на «взрослый-взрослый». Приведены практические направления коррекционной работы с созависимыми отношениями. Ключевые слова: созависимые отношения, деятельностная модель, зависимость.